doelstelling
historiediscussieplan elementenlaatste nieuwsopenbaarpractischlinksarchiefdigitale stad

Aan de leden van de commissie Cultuur, Kennis en Economie
Aan de leden van de commissie Duurzaamheid
Postbus 78 2600 ME Delft


Delft, 3-2-99

Betreft: Realisatie discotheek in Zuidpoort

Geachte commissieleden,

In de vergadering van de commissie Cultuur, Kennis en Economie van 5 januari jl. hadden wij u graag onze eerste reactie gegeven op het voorstel voor een discotheek in de Zuidpoort. Het punt is van de agenda gehaald om een bespreking in een gezamenlijke commissie Cultuur, Kennis en Economie en Duurzaamheid mogelijk te maken.
Onze eerste reactie komt er op neer dat wij op basis van de voor ons beschikbare informatie uit de nota "Disco-locaties" van 16 november 1998 tegen een discotheek in de Zuidpoort zijn.
Bij de totstandkoming van dit standpunt hebben wij intern gesproken met vertegenwoordigers van het gebouw "Kooreneef In de Veste", het wooncomplex "Zusterlaan/Gashouderpad", de winkeliers-vereniging In de Veste/Zuidpoortgebied" en extern met de OFD, Horeca Delft, Theater de Veste, de bibliotheek en de exploitant van de voorgestelde bioscoop in Zuidpoort. Wij lichten ons standpunt gaarne toe.


Onduidelijkheid (beleidsmatige aspecten)
Een meest gevoelig punt bij onze vereniging is dat er op basis van de beschikbare informatie geen voorstelling is te maken van de aard en omvang van de discotheek. Naar de invloed van zo'n voorziening op de omgeving kan dan alleen maar worden gegist. En dat is ook wat volgens ons in de genoemde nota gebeurd. Daar worden positieve effecten genoemd die uiterst discutabel zijn.
Ook wij moeten ons behelpen met een schatting van de gevolgen. En dat is op zich al een punt van kritiek. Bij de vertegenwoordigers van de benaderde verenigingen en instellingen bemerken wij ergernis over de onduidelijkheid, zowel over de soort discotheek (b.v. doelgroep), als over de gronden waarop de Zuidpoort als locatie is verkozen.
N.B. De optie van de Zuidpoort als locatie voor een mogelijke discotheek is voor veel bewoners van de zuidelijke binnenstad onacceptabel, omdat er in het verleden door de gemeente Delft (o.a. op openbare hoorzittingen) bij herhaling is verzekerd dat er in de Zuidpoort géén sprake zou zijn van "nacht"-horeca, maar hooguit van z.g. "tien tot tien" horecavestigingen, passend in het beleidsvoornemen voor het gebied.


Overlast (sociaal veilige aspecten)
De bewoners en winkeliers schatten in dat een discotheek overlast bezorgt voor de directe omgeving. Dat geldt overigens voor elke plek waar een discotheek wordt gevestigd, maar de genoemde partijen bestrijden nadrukkelijk dat de gekozen plek in de Zuidpoort minder gevoelig zou zijn als elders in de stad voor die overlast.
De woningen aan het Achterom sluiten met de achterkanten aan op de openbare ruimte direct ter hoogte van de discotheek. Dit is zogezegd een klassiek geval van een sociaal onveilige situatie. De woningen aan de Zusterlaan en het Gashouderpad liggen weliswaar op enige afstand maar hebben een verkeersluwe ontsluitingsstraat die met een dichte groenstrook van de doorgaande weg (Zuidwal) is afgeschermd. Ook dit is een klassiek geval van een kwetsbare situatie bij sociale veiligheid.
Bovendien verwachten deze bewoners overlast te hebben van geluid van het publiek rond de ingang van de discotheek (vooral na de te verwachten late sluitingstijd).
Ook in breder verband moet de overlast van de discotheek niet worden onderschat. Het Zuidpoortgebied ligt niet in de kern van het uitgaansgebied. Dat ligt in de binnenstad. De toestroom van bezoekers van de discotheek zal vanuit het uitgaanscentrum in de binnenstad ondermeer door het winkelcentrum In de Veste en de Zuidpoort leiden. Dat zal op tijdstippen gebeuren waarop deze beide gebieden vrij stil zijn.
Winkelcentrum In de Veste is bovendien een gebied waar de zichtbaarheid op de openbare ruimte vanuit de woningen zeer gering is. Feit is dat de verknoping tussen de discotheek en het uitgaansgebied in de binnenstad een beleidsmatige wens is. De hier geschetste toestroom van bezoekers van een discotheek is dus de inzet van dit beleid. Het gevolg van die toestroom kan nu al worden ingeschat als een toename van overlast van geluid en toename van een gevoel van onveiligheid in de omgeving van de discotheek op deze voorgestelde locatie.
Een discotheek in de Zuidpoort zal het beoogde karakter van dit gebied wijzigen. De horecafunctie van de Zuidpoort krijgt hierdoor een ander karakter dan in het Schetsplan is beoogd. In dit Schetsplan is de functie "Cultuur" geplaatst naast de parkeer-, winkel- en woonfunctie.
De cultuurfunctie is daar goed mee te verenigen. Een discotheek betekent een duidelijke uitgaansfunctie. Zo'n functie stelt andere eisen aan de openbare ruimte dan een cultuurfunctie. Onze vereniging stelt zich op het standpunt dat de woonfunctie goed gespreid moet worden in de Zuidpoort om te voorkomen dat er "woonluwe" stukken in het gebied gaan ontstaan.
Een realisatie van een discotheek bij het theater, een bioscoop en een ingang van een parkeergarage in Zuidpoort doorkruist de mogelijkheid om de woonfunctie ook naar dit deel van het plangebied door te trekken. De woonfunctie in het plangebied is belangrijk, omdat deze een wezenlijke factor vormt bij het realiseren van een sociaal veilig gebied en, omdat deze de mogelijkheid biedt de Zuidpoort functioneel te verweven met de binnenstad waar wonen, winkels, en andere functies goed gemixt voorkomen.


Zuidpoort als entree (stedenbouwkundige aspecten)
Een discotheek in de Zuidpoort nabij het theater belast de stedenbouwkundige opgave om van het Zuidpoortgebied een uitnodigend geheel te maken voor de bewoner en de bezoeker van de binnenstad. De achterkant van het theater, een ingang van een parkeergarage, een achterzijde van een bioscoop zijn niet de meest aantrekkelijke stedenbouwkundige elementen in een plan voor een gebied wat moet gaan functioneren als een hoogwaardig kwalitatief entreegebied voor de binnenstad.
Een discotheek kan dan hier niet nog eens "zomaar bij". De keuze voor deze locatie in de nota "Disco-locaties" zegt in het geheel niets over deze inpassingsopgave.


Relatie Zuidpoort en binnenstad (planologische aspecten)
De keuze voor een discotheek in de Zuidpoort gaat voorbij aan de algemene vraag wat de relatie tussen de Zuidpoort en de binnenstad moet zijn. De Zuidpoort moet niet het gebied worden waar alle nieuwe functies voor de binnenstad worden neergezet. De sterke kanten van de Zuidpoort en de sterke kanten van de binnenstad moeten zo goed mogelijk worden benut zodat de Zuidpoort en de binnenstad elkaar aanvullen en elkaar niet beconcureren. De Zuidpoort is er eerder voor de binnenstad als andersom.
Het gevolg van de summiere onderbouwing voor een discotheek in Zuidpoort in de nota "Disco-locaties" is, dat de indruk gewekt wordt dat alle nieuwe ideeën en projecten voor de stad naar de Zuidpoort doorgeschoven moeten worden om het plan ingevuld en sluitend te krijgen.


Voorstel bij de besluitvorming
Wij stellen voor de onderbouwing voor de aard en omvang (b.v. doelgroep) van een voorgestelde discotheek in Delft veel duidelijker en marktgerichter neer te zetten. De eisen die dan kunnen worden gesteld aan een geschikte locatie moeten dan wederom worden getoetst aan de lokaties die in de nota "Disco-locaties" zijn geselecteerd. Daarbij moet ook gelden dat andere nog niet geselecteerde lokaties kunnen worden meegenomen als vervanging van eerder genoemde lokaties, die al zijn afgevallen door een onzekerheid in de toekomst (ligging spoortracé).
Als de inbreng van direct betrokkenen inderdaad op prijs gesteld wordt in het kader van een interactieve besluitvorming die wordt voorgestaan, dan is een meer duidelijke nota noodzakelijk en kàn het niet zo zijn dat het college nu al de belanghebbenden tegemoet treedt met een niet voldoende gefundeerde keuze.
In dit verband is het wrang te moeten constateren, dat tijdens de commissievergadering op 9 februari er een workshop "Leefbaarheid Zuidpoort" in het kader van het experiment "Stad& Milieu" op dezelfde datum en op hetzelfde tijdstip in de kleine zaal van theater De Veste plaatsvindt.

Met vriendelijke groet,

H.W. van den Burg (voorzitter)
T. H. Boon (secretaris)

c.c. OFD, Horeca Delft Oostland