doelstelling
historiediscussieplan elementenlaatste nieuwsopenbaarpractischlinksarchiefdigitale stad

Aan de leden van de raadscommissie Duurzaamheid
Oude Delft 137
Postbus 78 2600 ME Delft

Delft, 14-4-99

Betreft: : Nota parkeren in Zuidpoort (fietsparkeervoorziening)

Geachte commissieleden,

In de Nota parkeren in Zuidpoort wordt bij punt 6 (Arcadis) gesteld, dat de belangenvereniging in detail het ondergronds parkeren met gemeente en MAB besproken heeft. Dit is niet het geval. Er is globaal over gesproken en zeker niet voorzover dit een ondergrondse fietsparkeervoorziening betreft.
In de Nota parkeren in Zuidpoort wordt voorgesteld als uitgangspunt bij verdere uitwerking bij punt 1.d. de fietsparkeervoorziening ondergronds in het plan op te nemen (250 fietsparkeerplaatsen).
Dit uitgangspunt is naar ons oordeel nog te weinig doorgesproken met de direct belanghebbenden, b.v. C-1000. In dit planstadium moet nog de vraag gesteld kunnen worden welke de behoefte is voor fietsvoorzieningen op het maaiveld, b.v. in de buurt van een supermarkt. Wij willen uw commissie daarom voorstellen de fietsvoorziening in Zuidpoort in de besluitvorming te voegen bij de punten "nog nader uit te werken". Wij hopen dat we u met dit schrijven voldoende ge´nformeerd hebben. Met vriendelijke groet,


Jac. Bogaards, vice voorzitter
T. H. Boon, secretaris


c.c. C-1000 In de Veste, A. A. Peek