`Theater de Veste in twee jaar failliet'
(Delftsche Courant 14-2-96)

Delft- Zonder extra subsidie is Theater de Veste binnen enkele jaren failliet. Dit werd gisteren bekend gemaakt tijdens een vergadering van de raadscommissie welzijn.
De gemeente ondersteunt de nieuwe schouwburg met een subsidie van 820.000 gulden per jaar. Voor de eerste drie jaren (1995, 1996 en 1997) is daar nog een extra bedrag van 472.000 gulden bijgekomen, zodat Theater de Veste op dit moment kan beschikken over een gemeentelijke subsidie van 1.292.000 gulden.

Dat blijkt echter niet voldoende. Er wordt op vrijwel alle voorstellingen, met uitzondering van cabaret en show verlies geleden. De kleine zaal blijkt onbruikbaar voor theaterdoeleinden. De vaste lasten van het theater zijn hoger dan verwacht, de horeca-inkomsten vallen tegen en ook de commerciële verhuur blijft achter bij de verwachtingen. Ten slotte zijn de bezoekersaantallen in de ogen van de gemeente `niet overweldigend'.

Het jaar 1995, het jaar waarin het theater haar deuren opende, werd afgesloten met een exploitatietekort van 282.000 gulden, maar dat kwam mede omdat het theater slechts een klein deel van het jaar was geopend. Dankzij extra subsidie is de begroting over 1996 sluitend, maar dit jaar wordt alweer een tekort verwacht van 333.000 gulden. Een belangrijk deel van dit tekort wordt veroorzaakt door een jaarlijkse reservering van 203.000 gulden bestemd voor vervanging en bedrijfsvoorzieningen. Met deze post was nog geen rekening gehouden. Voor 1998 wordt een tekort van 805.000 gulden verwacht, omdat vanaf dat jaar de incidentele startsubsidie van de gemeente stopt en Theater de Veste zich moet redden met de afgesproken 820.000 gulden.

Doek valt
Zonder extra financiële steun loopt het verkeerd af met Theater de Veste, zo werd gisteren duidelijk. Als de subsidie wordt gehandhaafd op het afgesproken niveau van 820.000 gulden per jaar, dan kan Theater de Veste volgend jaar haar deuren definitief sluiten. Bij handhaving van het oorspronkelijke subsidiebedrag plus de incidentele subsidie van 472.000 gulden luidt de voorspelling dat in het jaar 2000 het doek valt voor Theater de Veste.
Eigenlijk zijn er maar twee varianten mogelijk die het voortbestaan van het theater waarborgen. De subsidie moet structureel worden verhoogd tot 1,4 miljoen gulden. Dan zou, met een extra inspanning van het theater, het dan nog bestaande tekort van 130.000 gulden kunnen worden ingelopen. Een nog gunstiger perspectief biedt een subsidie van 1,6 miljoen gulden per jaar, het dubbele van het huidige budget. Bij een programmering van 135 voorstellingen per jaar zou Theater de Veste kunnen functioneren als een `schouwburg op maat' betaamt.
De raadsleden voelden zich tijdens de vergadering `overvallen' door het slechte nieuws, lieten zij burgemeester Van Walsum weten, die de zieke wethouder A. Bonthuis verving. Bovendien misten de raadsleden een concreet voorstel van het college van burgemeester en wethouders. "Wij worden ineens geconfronteerd met deze gegevens en dan verwacht u dat we daar zonder voorafgaand fractie-overleg een kant en klare mening over hebben!", klaagde Jan Torenstra (PvdA). Hij wil pas over de exploitatie van het theater praten als het college daar ook een mening over heeft gevormd.

Exploitatie theater `zielige' vertoning
De grootste vraag waar gisteren geen antwoord op kwam, was natuurlijk: hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren? Wat is er misgegaan dat Theater de Veste al zo kort na de opening in de nesten zit? "Er hebben toch allemaal deskundige mensen gekeken naar de bouw van het theater, de mogelijkheden en de exploitatie. Het is dan toch wel een beetje zielig om nu te constateren dat er allerlei dingen zijn misgegaan", merkte mevrouw W. Steffen (VVD) zuur op. Want het is nogal wat: een kleine zaal die volgens de directie van het theater wegens een ondiep speelvlak en te weinig zitplaatsen (80) niet geschikt is voor het normale aanbod van kleine produkties; een als `zeer geschikt voor de commerciële verhuur geafficheerd theater dat bij gebrek aan een keuken niet in staat is om onderdak te bieden aan grote congressen en symposia. Een theaterzaal met 525 zitplaatsen die eigenlijk te klein is om rendabel te kunnen draaien.
Theaterdirectrice Helga van Bemmel bezint zich nu op een `creatieve benutting' van de kleine zaal, zodat deze in plaats van verlies winst zal gaan opleveren. Maar dan nog zijn de mogelijkheden van het theater om zelf kosten te drukken en inkomsten te verhogen, beperkt. Het bestuur van Theater de Veste wil zich inspannen om dit jaar 50.000 en volgend jaar 80.000 gulden extra te kunnen verdienen door meer commerciële verhuringen, verhuur van winkelruimte, exploitatie-sponsoring te zoeken, meer bezoekers te trekken en de eigen bedrijfsvoering te versoberen. Maar dan nog rest er in 1998 zonder extra financiële steun van de gemeente een exploitatietekort van 725.000 gulden.
Wat mevrouw Steffen betreft kan de schouwburg er echter nog meer aan doen om een multifunctioneel gebruik te maken van de beschikbare ruimte. "Er moet niet alleen worden gekeken naar de schouwburg-functie. Voor mijn part mag er een modeshow in worden gehouden. Desnoods zelfs een postzegelbeurs".

OK