VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ZUIDPOORT TER INZAGE

(Stadskrant 17 augustus 2000)


Het Zuidpoortgebied wordt de komende jaren ontwikkeld tot een volwaardig winkel-, uitgaans- en woongebied.
Onderdeel van het plan is een ondergrondse parkeergarage die plaats gaat bieden aan circa 940 auto's. Voor het plangebied heeft de gemeente een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het gaat om het gebied dat globaal wordt begrensd door Molsgracht, Oosteinde, Rijn-Schiekanaal en Achterom.
Dit bestemmingsplan heeft tot doel een juridische basis te bieden om geplande ontwikkelingen ook te kunnen realiseren. Omdat een bestemmingsplan een lange proceduretijd kent, heeft de gemeente de voorbereiding ervan gestart op een moment dat de bouwplanvorming nog volop gaande is. De procedure voor het bestemmingsplan en de ontwikkeling van het bouwplan verlopen daarom voor een deel parallel.
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan van 21 augustus tot 18 september inzien bij de Publieksbalie aan de Phoenixstraat 16. Deze is geopend op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur en op vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. U kunt daar het plan ook verkrijgen tegen betaling van f 25,-.
In de periode van terinzage kunt u schriftelijk uw zienswijze op het voorontwerp kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouder, postbus 78, 2600 ME Delft.


De mogelijkheid tot inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan- op grond van artikel 6A van de wet op de Ruimtelijke Ordening en van de gemeentelijke Inspraakverordening- vindt plaats op dinsdag 5 en/of woensdag 6 september. Nadere informatie hierover wordt gepubliceerd in de Stadskrant van 31 augustus. Na verwerking van de reacties op het voorontwerpbestemmingsplan wordt het ontwerpbestemmingsplan Zuidpoort ter inzage gelegd voor een periode van vier weken. U kunt dan uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar maken. De inzage van het ontwerpbestemmingsplan wordt ook in de Stadskrant bekend gemaakt.