doelstelling
historiediscussieplan elementenlaatste nieuwsopenbaarpractischlinksarchiefdigitale stad

Maquettefoto's van het Voorontwerp Zuidpoort


Korte inleiding

Op basis van het Schetsplanplus '99 heeft het architectenteam, bestaande uit WAG bOb van Reeth, John Tuomey & Sheila O'Donnell en Vera Yanovshtchinsky, een verdere stedenbouwkundige uitwerking gemaakt voor het Zuidpoortgebied. Hiermee is het stedenbouwkundig programma voor Zuidpoort driedimensionaal vertaald op basis van onder meer tussentijdse programmawijzigingen en voortschrijdend stedenbouwkundig inzicht. De delftse politiek heeft zich hierover positief uitgesproken.
Onze belangenvereniging heeft zich hierover minder positief getoond. De belangrijkste bezwaren richten zich op de grote bouwhoogte van de bouwblokken in het plan. Onze vereniging vindt de achterliggende visie voor deze bouwhoogten zeer discutabel. Deze achterliggende visie veronderstelt dat bouwhoogten als jaarringen rond de binnenstad mogen toenemen. Onze vereniging is van mening dat door het schaalverschil tussen het nu voorgestelde Zuidpoort ten koste gaat van een aansluiting op de kleinschaligheid van de delftse binnenstad.
Uitgangspunt voor Zuidpoort was en moet nog steeds blijven dat het gebied een onderdeel van de binnenstad blijft en wordt. Onze vereniging schaart zich daarom van harte achter de aanbeveling van de Provincie Zuid-Holland richting de Provinciale Plancommissie (PPC). Deze aanbeving gaat over een betere inpasbaarheid van het plan in de omgeving van het plangebied.
Op dit moment loopt de procedure bij het Ontwerp-Bestemmingsplan Zuidpoort. Veel ingediende zienswijzen gaan over de toegestane bouwhoogte en de mate van inpasbaarheid.
(zie hierbij de ingediende zienswijzen door onze vereniging bij het Voorontwerp-Bestemmingsplan en bij het Ontwerp-Bestemmingsplan. Hoofdstuk Discussie .
In april komt het architectenteam met het Definitieve Schetsplan.
De maquette van het Voorontwerp Zuidpoort is tot medio dit jaar te zien in de Centrale Bibliotheek aan de Kruisstraat.


De maquettefoto's


(klik op de afbeelding om ze te vergroten)
- Luchtfoto van de situatie ten tijde van bouw Theater de Veste in 1995 gezien vanuit het zuid-oosten

.
luchtfoto

- Maquettefoto plangebied gezien vanuit het zuid-oosten.

Omwonenden, bewoners van het Museumhof hebben bezwaren bij de voorgestelde bouwhoogte in dit deel van het plangebied.

- Maquettefoto plangebied gezien vanuit het noord-oosten.

Hier is te zien in welke mate het Museumhof, een aanstaand rijksmonument, dreigt ingebouwd te gaan worden met de voorgestelde bouwhoogte van de nieuwbouw naast dit complex. Het voornemen van de gemeente is dat in deze nieuwbouw ouderenhuisvesting komt. Onze vereniging vindt dit laatste een prima streven, maar stelt kanttekeningen bij de voorgestelde bouwhoogten.
- Maquettefoto plangebied gezien vanuit het noord-oosten.
(Aansluiting van het kerngebied op de omringende woongebieden.)

Het kerngebied is het gedetailleerd deel van de maquette. In dit kerngebied ligt het centrale winkelplein en het cultuurplein met daaronder een tweelaagse parkeergarage. In deze maquette-opstelling zijn de dienstwoningen bij de schoorsteen in oostelijke richting verschoven om ruimte te maken voor de stedenbouwkundige uitgangspunten voor het kerngebied.
De dienstwoningen zijn met het Museumhof, het Techniekmuseum , tezamen vormend het voormalige gebouw van de Technische Hogeschool Delft voor Werktuig- en Scheepsbouwkunde, geselecteerd om geplaatst te worden op de rijksmonumentenlijst.
Onze belangenvereniging kan ook in dit verband zich meer vinden in de aanbeveling richting PPC als het gaat om een betere inpassing van het plan in de bestaande omgeving. Slechts als het echt niet anders kan zou een verschuiving van de dienstwoningen mogelijk moeten zijn, maar dan in zuidelijke richting.


- Maquettefoto plangebied gezien vanuit het zuid-westen.


Deze maquettefoto geeft een overzicht van het westelijk plandeel met het centrale winkelplein en de aansluiting op het bestaande theater De Veste. Naast het theater zijn 6 bioscoopzalen gepland . Hiernaast liggen boven de winkels verschillende woonhoven 8 m. boven het maaiveld. Aan de zuidkant van het kerngebied komen de openbaar vervoerhaltes, die ontsloten worden door een passage in de as van het winkelplein


. - Maquettefoto winkelplein.Deze maquettefoto geeft een beeld van het interieur van het winkelplein. Rechts liggen de gestapelde bioscoopzalen. Links daarvan liggen 8 m. boven het winkelplein de woonhoven. Centraal t.o.v. de zuidelijke passage is een glazen paviljoen gedacht. Aan dit paviljoen zijn de roltrappen komend vanuit de onderliggende parkeergarage gekoppeld.
Onze vereniging heeft in de laatste planontwikkelingfase grote kritiek gehad op deze relatief smalle passage richting de openbaarvervoerhaltes op basis van de te verwachten slechte zichtlijnen die met deze maatvoering ontstaan. Dit punt is in het kader van de aspecten bij Sociale Veiligheid in opdracht van onze vereniging onderzocht door Bureau RUIM, Omgevingstechnologie.

(Zie zienswijze bij het Voorontwerp-Bestemmingsplan Zuidpoort; bijlage 2).
Uitgangspunt moet zijn dat Zuidpoort een belangrijk entreegebied voor de zuidelijke binnenstad moet worden. Hieraan voldoet deze oplossing niet. Onder meer komen de openbaar vervoerhaltes met de gekozen oplossing ge´soleerd te liggen.
Ook het paviljoen op het winkelplein heeft veel weerstand opgeroepen. Een functie van een bescheiden paviljoen met winkelondersteunde horeca gekoppeld aan de ontsluiting van de parkeergarage is bespreekbaar. Nu lijkt het dat omwonenden een gril van de coordinerend architect voor hun terrassenflat geplaatst krijgen.
De woonhoven liggen 8 m. boven het winkelpleinniveau. Het zicht op de openbare ruimte vanuit deze woningen hierop zal daardoor beperkt zijn. Dit gaat ten koste van de het gevoel van Sociale Veiligheid in deze openbare ruimte.


- Maquettefoto met: Zicht op Delft.Deze maquette foto geeft een beeld van het stedenbouwkundige front aan de zuidkant van de toekomstige zuidelijke binnenstad komend over de Sebastiaansbrug. Opvallend hierbij is de beperkte maat van de zuidelijke passage en de uniforme voorgestelde bouwhoogte voor de verschillende velden.


- Maquettefoto van bovenaanzicht woonhoven en aansluiting van het winkelgebied op de overige velden.Op deze maquettefoto rond de locatie Kruisstraat manifesteren de gekozen bouwhoogten en rooilijnen zich op zijn hevigst. Er ontstaan hier, komend van de Sebastiaansbrug richting Kruisstraat, stedenbouwkundig ontoelaatbare smalle straatprofielen met bouwhoogtes van 18.00 m. tot 22.00m. Binnen dit voorgestelde stedenbouwkundig geweld zijn de dienstwoningen (nota bene toekomstige rijksmonumenten) gereduceerd tot Madurodamhuisjes. Dit geldt ook voor de toekomstige kwaliteit van de ligplaatsen voor de woonboten in de Zuidergracht en voor de woningen aan de Zuiderstraat.


- Maquettefoto rond de Kruisstraat.Ook op deze maquettefoto zijn de consequenties van de gekozen bouwhoogten voor de omgeving van het plangebied duidelijk zichtbaar.


- Maquettefoto van het oostenlijk deel van het plangebied.Deze foto geeft nogmaals een beeld van de verkeerd gekozen stedenbouwkundige maatverhoudingen t.o.v. de bestaande omgeving in en rond Zuidpoort.- Maquettefoto over de Kruisstraat met op de voorgrond bestaande bebouwing (Woningen Zuiderstraat en de V&D)


- Maquettefoto van cultuurplein richting winkelpleinDeze maquettefoto geeft een goed beeld hoe de bouwhoogten rond het theater zich verhouden t.o.v. de zuidelijke binnenstad (Achterom en Brabantse Turfmarkt). In het verlengde van de zichtlijn richting winkelplein liggen de trappen voor de bovengelegen woonhoven.


- Maquettefoto van het Cultuurplein.


Hieraan zijn gelegen: het bestaande theater De Veste, de toekomstige bioscoopzalen met daarnaast een bovengelegen woonhof. In de bestaande bebouwing rechts zal de centrale bibliotheek ondergebracht gaan worden. Op deze maquettefoto zijn naast het theater de foyer en de opgangen naar de verschillende bioscoopzalen aangegeven. In de punt (rechts) is een disco gedacht van 300 m2 boven de entree van de parkeergarage daaronder.
Onze vereniging heeft bezwaar gemaakt tegen de komst van een disco in Zuidpoort, omdat niet duidelijk is of een gebied met een hoog winkelgehalte hier wel geschikt voor is (zie ook onze zienswijze hieromtrent).
Onze vereniging heeft in de afgelopen jaren aangedrongen op onderzoek naar mogelijkheden voor congresfaciliteiten in Zuidpoort samen met het theater en een nadere gewenste culturele invulling van de nieuwbouw voor Zuidpoort naast het theater. Dit als doel om zoveel mogelijk levendigheid te genereren in en rond een theater . Het theater is nu budgettair gebonden aan een beperkt aantal voorstellingen per jaar. Uitgangspunt van onze vereniging is daarom nog steeds dat Zuidpoort niet gebaat is met een dicht en donker theater vele dagen in het jaar. Onderzocht moet daarom worden op welke wijze het gebouw theater De Veste een betere bijdrage kan leveren aan meer levendigheid door meer synergie met de naast gelegen nieuwbouw.
Deze discussie loopt nog en veel is afhankelijk van de vraag of er door de projectontwikkelaar een exploitant te vinden is voor een bioscoopcomplex in Zuidpoort. In de binnenstad bestaan op dit moment al 6 bioscoopzalen.