doelstelling
historiediscussieplan elementenlaatste nieuwsopenbaarpractischlinksarchiefdigitale stad

Aan: College van B&W
Leden van de commissie Cultuur, Kennis en Economie

Oude Delft 137
Delft
Delft, 5 mei 1999

Betreft: Nota Evaluatie van de exploitatie van Theater in de Veste

Geachte college en geachte leden,

De voorstellen uit de nota Evaluatie exploitatie Theater in de Veste over de uitbreiding van het theater gaan naar onze mening volledig voorbij aan de kansen in de Zuidpoort voor een sterke theaterfunctie. Wij lichten dit hieronder graag toe voor uw komende commissievergadering.

De informatie over de voorstellen uit de nota hebben wij betrokken uit het nieuws van TV West en een weergave van de nota op internet. Wat wij begrijpen uit de nota is dat de exploitatie over de afgelopen twee kalenderjaren is geevalueerd om tot meerjarenafspraken te komen over de subsidie. Vervolgens wordt op basis van de nota een beslissing genomen over de verbouwmogelijkheden in relatie tot de planvorming voor de Zuidpoort.

Wij hebben die relatie in de nota echter niet aangetroffen. In de voorlopige plannen voor het Zuidpoortgebied zal de culturele functie worden versterkt. De concrete plannen daarvoor zullen binnenkort pas duidelijk zijn. Formeel gezien kan de nota die relatie dus nog niet leggen. Echter de nota beschouwt de versterking van de culturele functie te zeer vanuit het perspectief van het theatergebouw en de theaterexploitatie sec. Gezien de voorlopige voornemens voor de culturele functie in dit gebied is dat dus een te smal perspectief. Tenslotte zullen k de praktische zaken zoals verplaatsing van de ingang en het laden en lossen en de uitbreiding van de keuken, bezien worden in de context van de Zuidpoortontwikkeling.

Wij dringen er op aan om in het kader van het functioneren van het theater, de kansen te verkennen voor de versterking van de theaterfunctie in het Zuidpoortgebied. Wij denken dan bijvoorbeeld aan stedenbouwkundige en functionele mogelijkheden op veld 5 waar voorlopig de bioskoop is gedacht en de door ons reeds bekritiseerde discotheek.
De vraag wat voor soort theatervoorziening en met welke omvang aanvullend kan of zou moeten worden gerealiseerd, moet integraal worden bezien met de Zuidpoortontwikkeling als geheel. En het moet ook op dat niveau worden besproken. De planvorming voor de Zuidpoort moet niet worden gehinderd door afzonderlijk genomen deelbesluiten.

Daarom dringen wij er bij u op aan om de uitbreiding van het theater niet zoals in deze nota, definitief af te wijzen, maar met een positieve inzet te betrekken bij de besluitvorming over het Schetsplan Zuidpoort.

Wij komen graag in een breder verband met u op dit onderwerp terug.

Met vriendelijke groet,

H.W. van den Burg (voorzitter)
T. H. Boon (secretaris)


<