Voorlopige reacties op het Schetsplan ZuidPoort

De Belangenvereniging stelt in een eerste reactie dat het Schetsplan gezien mag worden als een stap in de goede richting. Dat neemt niet weg dat het plan in hun optiek nog de nodige zwakke punten kent. In een schrijven van 3 juli 1996 aan de Wethouders en de Commissie Wonen worden de volgende punten aangestipt: De vorm van het plein is slechts een afgeleide van de voorgestelde passanten stromen en het verbergen van de parkeerkolos tegenover de V&D. Het beoogde belang van het plein als centrale plaats voor aan het theater gerelateerde festiviteiten komt in het Schetsplan niet uit de verf. In hoeverre de in ZuidPoort geplande vierkante meters nieuw winkeloppervlak, echt bijdragen aan het totale economische functioneren van de binnenstad blijft erg onduidelijk. De invulling van veld tien (ronde woningflat) is onder de maat en past totaal niet in het stedebouwkundige plaatje van ZuidPoort. Van enige relatie met het Techniek Museum ernaast is al evenmin sprake. Renovatie van het huidige wooncomplex aan de Nieuwelaan lijkt een veel beter optie.
Misschien wel het meest relevante punt van kritiek betreft het onderstaande citaat uit deze brief, dat in feite de kerninconsistentie rond de planvorming voor ZuidPoort illustreert, die in paragraaf 4.2.1 werd geconstateerd:
ìAls de plankosten zoín harde grens vormen voor de voorstellen, dan kan het niet zo zijn dat slechts wordt ingeleverd op de stedebouwkundige kwaliteit door de parkeervoorzieningen, terwijl de parkeertaakstelling8 voor ZuidPoort hard overeind blijft...î
Wederom benadrukt de belangenvereniging de noodzaak alternatieve parkeeroplossingen, waaronder ondergrondse, uitvoerig te blijven onderzoeken en de MAB de vrijheid te gunnen deze in hun verdere plannen te gebruiken.
In het Schetsplan wordt niet zoals in het Plan van Aanpak, aandacht besteed aan de rol van andere partijen dan de gemeente en de MAB in de verdere planvorming. De aard van het plan is daar wellicht ook niet naar. Het is niettemin interessant en van groot belang voor de verdere planvorming in hoeverre bij het ontwikkelen van definitieve realisatieplannen, de Belangenvereniging en andere partijen worden betrokken. In het Plan van Aanpak stelt de gemeente dat via een contract de eisen aan de communicatie vanuit de private partners (o.a. de MAB) naar belanghebbenden moet worden geregeld. Op dit moment is over een dergelijk contract nog niets bekend.
Het is überhaupt de vraag in hoeverre de gemeente tegemoet zal komen aan de nieuwe elementen die de MAB in het Schetsplan voorstelt. De ervaringen met Bruil Sanders en in mindere mate de Architecten Cie leren dat alternatieve oplossingen en varianten in de aanpak en fasering van de planvorming en -realisering, niet altijd op inhoudelijke criteria zijn beoordeeld. Mocht de samenwerking tussen B&W en de projectgroep ZuidPoort met de MAB stuklopen op een te starre of onberekenbare houding van de eerste partij, dan zal het zeer moeilijk worden om een geschikte nieuwe partner te vinden, die bereid is mee te werken aan de ontwikkeling van ZuidPoort.


| doelstelling | discussie | plan elementen | laatste nieuws |
| openbaar | practisch | links | archief |