doelstelling
historiediscussieplan elementenlaatste nieuwsopenbaarpractischlinksarchiefdigitale stad

Zienswijze Belangenvereniging Zuidpoort op Ontwerp Bestemmingsplan

Maquettefoto's van het Voorontwerp Zuidpoort 

Presentatie BZP met plaatjes uit de V.R.(juni 2001)

Zienswijze Belangenvereniging Zuidpoort op Voorontwerp Bestemmingsplan

Aanzet tot discussie van veld 9(strook tussen Zuidergracht en Ezelsveldlaan)
Kapvergunning voor 89 bomen in Zuidpoort.
Ondergrondse fietsenstalling Zuidpoort
Realisatie discotheek in Zuidpoort
Verbouwing Theater de Veste
Schetsplan Plus
- Stellingen van Belangenvereniging Zuidpoort
Reactie op schetsplan plus

Politieke uitspraken
Reactie op Schetsplan MAB
Financiële situatie theater De VesteAan het College van B.enW.
Aan de Leden van de Cie. Wonen
Betreft: Reactie op Schetsplan MAB voor het Zuidpoortgebied.
Datum: 4 september 1996
Geacht College en Leden van de Cie. Wonen,
Met belangstelling heeft de Belangenvereniging Zuidpoort kennis genomen van het Schetsplan van de MAB. Dit Schetsplan geeft een stedebouwkundige en financiële vertaling van het Plan van Aanpak Zuidpoort 1995 met dit verschil, dat het voorgestelde winkelareaal uitgebreid is. Kolpron en de MAB geven met dit Schetsplan een gedetailleerd beeld van de mogelijkheden voor commercie en detailhandel in Zuidpoort en de binnenstad. Tevens biedt Kolpron een visie voor passantenstromen in de binnenstad. Dit betekent een duidelijke stap vooruit in de discussie. Echter voor een goede stedebouwkundige beoordeling van dit Schetsplan worden de parkeervarianten en de renovatie-variant op veld 10 node gemist.
De Belangenvereniging voelt zich met dit Schetsplan bevestigd in de mening, dat de parkeertaakstelling van 942 parkeerplaatsen een te grote druk legt op de stedebouwer om van het Zuidpoortgebied een aantrekkelijk gebied te maken. Niet voor niets stelden MAB en Gunnar Daan tijdens de discussieavond over het Schetsplan zich teveel gebonden te voelen aan het Plan van Aanpak om er nog iets moois van te maken. Niet voor niets doet de MAB de suggestie een nader onderzoek te laten uitvoeren naar de werkelijke parkeerbehoefte.
De Belangenvereniging vindt dat dit Schetsplan bewijst, dat de parkeertaakstelling voor 942 plaatsen de planvorming negatief beïnvloedt. Om het één en ander betaalbaar te maken leidt deze taakstelling tot een uitbreiding van het winkelareaal, en bepaalt daarmee de vorm en mogelijkheden van het Vesteplein.
-De parkeertaakstelling voor het Zuidpoortgebied moet lager of op zijn minst ter discussie gesteld worden.
Tot onze teleurstelling moeten we constateren, dat de gekozen parkeeroplossingen in het Schetsplan nauwelijks afwijken van die in het Plan van Aanpak.
De Belangenvereniging is van mening, dat dit Schetsplan slechts te beoordelen valt met toevoeging van de parkeervarianten, zoals deze gevraagd zijn door de cie.Wonen bij de behandeling van het Plan van Aanpak. Slechts dan is te beoordelen welke de meerwaarde is van parkeren onder veld 7, samen met de velden 5 en 6 met betrekking tot de verkeerscirculatie, en een invulling van het MBO-4-terrein.
-Slechts na beoordeling van alle toegezegde parkeervarianten kan een afgewogen besluitvorming rond het Zuidpoortplan plaatsvinden.
De door de MAB voorgestelde uitbreiding van het winkelareaal wordt door de Belangenvereniging gezien als poging van de MAB een Zuidpoortplan nog enigszins financierbaar te maken. De onderbouwing hiervan door Kolpron Consultants wordt door de belangenvereniging ernstig betwijfeld. Delft zal volgens ons geen regiofunctie krijgen. Hiervoor ligt Delft teveel tussen Den Haag en Rotterdam.
-We willen een onafhankelijk onderzoek, die de stelling van Kolpron Consultants over de regiofunctie van Delft moet staven alvorens men verder gaat met de planvorming voor het Zuidpoortgebied.
De belangenvereniging is er zich van bewust, dat in dit commentaar op het Schetsplan voor Zuidpoort vele punten van kritiek op randvoorwaarden in planvorming en t.a.v. gekozen stedebouwkundige oplossingen opgesomd zijn.
We willen graag met u hierover van gedachten wisselen.
Tevens is van groot belang, dat het overleg tussen u en belanghebbenden, b.v. ambtelijk overleg en Klankbordgroep, weer opgestart wordt.
Met vriendelijke groet, 
H.W. v.d. Burg, voorzitter
T.H. Boon, secretaris 
Bijlage 1. Commentaar op Schetsplan in clustervorm
Hieronder geven wij in clustervorm commentaar op het Schetsplan.
1. Parkeren en verkeer
 • Het advies van Kolpron voor een parkeervoorziening in de noordelijke binnenstad moet serieus genomen worden. De afstand van Zuidpoort naar de Klis is te groot. 
 • De getoonde kostenverschillen voor parkeergarages tussen Rotteveel/M4 en die van de MAB dienen toegelicht te worden. 
 • Voor het bezoekersparkeren vanuit het Zuidpoortgebied dient de Gasthuislaan als kritische grens aangehouden te worden. (zie brief Bewonersvereniging Binnenstad Zuid). 
 • De voorgestelde bovengrondse parkeergarage op veld 7 is te dominant, vormt daarmee een ongastvrije entree naar de zuidelijke binnenstad, en heeft een te negatieve uitstraling naar de omliggende woonbebouwing. Een garage op veld 7 moet beter in de omgeving passen. Hiertoe dient onderzocht te worden parkeren ondergronds onder veld 7 en parkeren in het te ontwikkelen TU-noordgebied.(zie verder de parkeertaakstelling). 
 • De verkeersafwikkeling rondom de garage op veld 7 zal het woonklimaat rondom in sterke mate negatief beïnvloeden. 
 • De opstelstrook voor de garage op veld 7 is te kort. Doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer en hulpverlening, zal daarmee ernstig belemmerd worden. 
 • Fietsverkeer op het Vesteplein zal onvermijdelijk blijken door aanwezigheid van het theater en een supermarkt. Tevens vormt het Zuidpoortgebied een belangrijke schakel voor fietsers vanuit de TU-wijk en de binnenstad. Maatregelen voor het fietsverkeer en fietsparkeren zullen nader onderzocht moeten worden. 
2. Commercie en Detailhandel
Kolpron en de MAB geven met dit Schetsplan een gedetailleerd beeld van de mogelijkheden voor commercie en detailhandel in Zuidpoort. Hiermee kan de discussie naar een hoger niveau getild worden dan bij het abstracte Plan van Aanpak. Naast de opmerking over de regiofunctie van Delft de volgende kritiekpunten:
 • Zonder revitalisering van In de Veste vervalt elke noodzaak winkelareaal toe te voegen in het Zuidpoortgebied. 
 • De bestaande V&D past door de gesloten wanden niet in het passage-beeld van de MAB. Voor de verdere planontwikkeling is duidelijkheid vereist rond de toekomst van dit gebouw. 
 • De uitbreiding van het winkelareaal leidt in het Schetsplan tot langere passages van Vesteplein naar de Zuidwal (O.V.-baan). De sociale veiligheid in deze passages is onvoldoende gegarandeerd. 
3. Stedebouw
Algemeen
De belangenvereniging is het niet eens met de stelling in het Schetsplan, dat de rand van de binnenstad de lijn Ezelsveldlaan-Zuidwal is. Deze stelling leidt tot een fout uitgangspunt voor de invulling voor veld 10. De feitelijke afbakening van de zuidelijk binnenstad wordt gevormd door van oost naar west het Rijn-Schiekanaal, afrit Sebastiaansbrug en Zuidwal. 
Uitgangspunt voor de invulling van veld 10 moet zijn, dat van verbindend stedebouwkundig element van binnenstad naar het gebied TU-noord.
De gekozen vorm van het Vesteplein lijkt spannend, maar is in feite niets anders dan een afgeleide van de uitbreiding van het winkelareaal en dient er tevens toe de bovengrondse garage op veld 7 te camoufleren.
Stedebouwkundige kritiekpunten: 
 • De gekozen maat van het plein geeft onvoldoende garantie voor buiten- festiviteiten b.v. in relatie tot theater De Veste. 
 • De toekomstige bebouwing op veld 6 ter hoogte van de V&D komt te dicht op de bestaande bebouwing aan de Zuiderstraat (+/-15.00m). 
 • De voorgestelde aansluiting van de gebogen bebouwing aan het Vesteplein op het theater is onvoldoende. Deze draagt niet bij aan een zekere allure, welke past bij een theater- entree. 
 • De verblijfskwaliteit voor passagiers bij de O.V.-baan is onvoldoende gegarandeerd. Dit lijkt een naargeestige plek te worden. 
 • Het gebied tussen theater en Zuidwal blijft ook in dit plan een leeg gebied louter en alleen voor het laden en lossen bij het theater. Uit dit gebied is stedebouwkundig meer te halen, ook financieel. 
 • De Kruisstraat zal met dit voorstel verworden tot een straat met alleen achterwanden (zie bestaande V&D). Met dit Schetsplan zal de Kruisstraat degraderen tot een vervelende verkeerscorridor, en daarmee als barrière werken naar het naast gelegen woongebied. 
 • De gekozen invulling voor de strook Ezelsveldlaan (veld 9) is onvoldoende geïntegreerd in de omgeving. Er is met name geen relatie gelegd met Museumhof en woonboten. Met dit voorstel wordt de Ezelsveldlaan een tochtgat. Architekten Cie. had voor dit veld een betere oplossing: strokenbouw met de woonblokken 90∞ gedraaid op het Schetsplan. Dit geeft een betere bezonning en uitzicht voor alle partijen. 
 • Het ronde bouwblok op veld 10 staat teveel los in de ruimte en vormt geen verbindend stedebouwkundig element tussen stad en TU-wijk. Als verbindende stedebouwkundige oplossing dienen de rooilijnen van veld 10 zoveel mogelijk aangehouden te worden. In dit stedebouwkundig concept voor veld 10 past een renovatie van het woonblok "Oude Nieuwelaan". 
 • De dienstwoningen van het Nieuwelaan 76 complex dienen gehandhaafd te blijven. Deze woningen passen bij het bijna gerenoveerde Nieuwelaan-complex en in het hierboven omschreven stedebouwkundig concept voor veld 10.Aan het College van Burgemeester en Wethouders
betreft : Reactie op Concept Meerjarenraming, Stadsvernieuwing 1997-2001 (MRSV), SO-nummer S96008779
datum : 3-11-96
Geacht College,
Leden van de commissie Wonen,
Over punt VII, Toelichting Per Post, punt 4 Binnenstad, willen we het volgende onder uw aandacht brengen.
Op pagina 9-10 worden de plannen gemeld rond Doelenplein en TU bibliotheek. Noot pag.10: Voor de uitvoering van fase 2b moet ook nog een stuk grond (parkeerterrein) van de TU worden verworven. Fase 3 betreft de herontwikkeling van het voormalige W&W gebouw en de huidige bibliotheek. Beide zijn eigendom van de TUD. De wijze van herontwikkeling is op dit moment niet bekend .
In de MRSV is geen rekening gehouden met de vaststelling door de gemeenteraad van de Programmatische Bijstelling Kwaliteitsverbetering Binnenstad II bij de ontwikkeling van dit gebied, en daarmee ook niet met het feit dat een Marktgarage nog niet vast staat. Zolang een definitieve oplossing voor de bereikbaarheid van de Noordelijk Binnenstad niet in zicht is dient dit gebied in deze discussie een rol te blijven spelen.
Naar het oordeel van de Belangenvereniging Zuidpoort moeten voor de volledigheid ook bij het vaststellen van de randvoorwaarden voor herontwikkeling van dit gebied, Doelenplein en TU bibliotheek, de suggesties van Kolpron Consultants meegewogen worden. 
In de Detailhandelsvisie Binnenstad Delft 1995 doet Kolpron Consultants suggesties om te komen tot (parkeer) bronpunten t.b.v. passantenstromen voor Binnenstad-Noord in relatie met die in Binnenstad-Zuid. 
In deze visie van Kolpron om te komen tot bronpunten in de Noordelijke Binnenstad kan volgens de belangenvereniging bij eventueel herontwikkeling van voormalige TU gebouwen een vorm van parkeermanagement een rol spelen. 
Gezien de relatie, zoals die door Kolpron gelegd is bij de ontwikkeling van Zuidpoort met de rest van de binnenstad, acht de belangenvereniging het voor de hand liggend een kanttekening te plaatsen bij de plannen voor het Doelengebied en TU bibliotheek in de MRSV.
Met vriendelijke groeten,
H.W.v.d.Burg, voorzitter 
T.H.Boon, secretaris
Politieke uitspraken
 • Bij de presentatie van het Schetsplan voor Zuidpoort van de MAB toonde wethouder Boelens zich ontevreden over 4 punten:
  • De uitbreiding van het winkelareaal van 9000 m2 naar 14000 m2. 
  • De relatie van voorgesteld winkelareaal met 942 parkeerplaatsen. 
  • De gebogen vorm van het plein. 
  • Een deel van een oplossing van het bewonersparkeren ontbreekt. 
 • Op 31 augustus heeft de gemeenteraad ingestemd met de Programmatische bijstelling kwaliteitsverbetering binnenstad II. Hierin komt ondermeer de parkeergarage aan de Nieuwelangendijk te vervallen.
 • Het haalbaarheidsonderzoek naar een parkeergarage onder de Markt zagen PvdA, Groen Links, SP en STIP niet zitten. Deze minderheid in de raad vreest dat een dergelijke garage extra verkeer naar de binnenstad zal trekken. 
 • De kwaliteitimpuls van 3 miljoen voor parkeren (meer onder de grond in het Zuidpoortgebied ondervond steun van alle partijen behalve PvdA en Groen Links. 
 • Tijdens de laatste begrotingsbehanding sprak Jan Torenstra, fractievoorzitter van de PvdA, over "de geknakte daadkracht" bij het college bij de besluitvorming over het Zuidpoortgebied (Delftsche Courant 22-11-96)Aan de Leden van de Cie. Wonen 

Betreft: Reactie op Schetsplan MAB voor het Zuidpoortgebied.
Datum: 4 september 1996

 Geacht College en Leden van de Cie. Wonen,

 Met belangstelling heeft de Belangenvereniging Zuidpoort kennis genomen van het Schetsplan van de MAB. Dit Schetsplan geeft een stedebouwkundige en financiële vertaling van het Plan van Aanpak Zuidpoort 1995 met dit verschil, dat het voorgestelde winkelareaal uitgebreid is. Kolpron en de MAB geven met dit Schetsplan een gedetailleerd beeld van de mogelijkheden voor commercie en detailhandel in Zuidpoort en de binnenstad. Tevens biedt Kolpron een visie voor passantenstromen in de binnenstad. Dit betekent een duidelijke stap vooruit in de discussie. Echter voor een goede stedebouwkundige beoordeling van dit Schetsplan worden de parkeervarianten en de renovatie-variant op veld 10 node gemist.

 De Belangenvereniging voelt zich met dit Schetsplan bevestigd in de mening, dat de parkeer-taakstelling van 942 parkeerplaatsen een te grote druk legt op de stedebouwer om van het Zuidpoortgebied een aantrekkelijk gebied te maken. Niet voor niets stelden MAB en Gunnar Daan tijdens de discussieavond over het Schetsplan zich teveel gebonden te voelen aan het Plan van Aanpak om er nog iets moois van te maken. Niet voor niets doet de MAB de suggestie een nader onderzoek te laten uitvoeren naar de werkelijke parkeerbehoefte. De Belangenvereniging vindt dat dit Schetsplan bewijst, dat de parkeertaakstelling voor 942 plaatsen de planvorming negatief beïnvloedt. Om het één en ander betaalbaar te maken leidt deze taakstelling tot een uitbreiding van het winkelareaal, en bepaalt daarmee de vorm en mogelijkheden van het Vesteplein. 
-De parkeertaakstelling voor het Zuidpoortgebied moet lager of op zijn minst ter discussie gesteld worden.

 Tot onze teleurstelling moeten we constateren, dat de gekozen parkeeroplossingen in het Schetsplan nauwelijks afwijken van die in het Plan van Aanpak. 
De Belangenvereniging is van mening, dat dit Schetsplan slechts te beoordelen valt met toevoeging van de parkeervarianten, zoals deze gevraagd zijn door de cie.Wonen bij de behandeling van het Plan van Aanpak. Slechts dan is te beoordelen welke de meerwaarde is van parkeren onder veld 7, samen met de velden 5 en 6 met betrekking tot de verkeers-circulatie, en een invulling van het MBO-4-terrein.
-Slechts na beoordeling van alle toegezegde parkeervarianten kan een afgewogen besluit-vorming rond het Zuidpoortplan plaatsvinden. De door de MAB voorgestelde uitbreiding van het winkelareaal wordt door de Belangen-vereniging gezien als poging van de MAB een Zuidpoortplan nog enigszins financierbaar te maken. De onderbouwing hiervan door Kolpron Consultants wordt door de belangen-vereniging ernstig betwijfeld. Delft zal volgens ons geen regiofunctie krijgen. Hiervoor ligt Delft teveel tussen Den Haag en Rotterdam. -We willen een onafhankelijk onderzoek, die de stelling van Kolpron Consultants over de regiofunctie van Delft moeten staven alvorens men verder gaat met de planvorming voor het Zuidpoortgebied. 

De belangenvereniging is er zich van bewust, dat in dit commentaar op het Schetsplan voor Zuidpoort vele punten van kritiek op randvoorwaarden in planvorming en t.a.v. gekozen stedebouwkundige oplossingen opgesomd zijn. We willen graag met u hierover van gedachten wisselen.
Tevens is van groot belang, dat het overleg tussen u en belanghebbenden, b.v. ambtelijk overleg en Klankbordgroep, weer opgestart wordt. 

Met vriendelijke groet, 

H.W. v.d. Burg, voorzitter 
T.H. Boon, secretaris

 Bijlage 1. Commentaar op Schetsplan in clustervorm
Bijlage 2. Commentaar op Schetsplan uit de Architect, 1996-7/8

 Bijlage 1.

Hieronder geven wij in clustervorm commentaar op het Schetsplan.

 1. Parkeren en verkeer

 • Het advies van Kolpron voor een parkeervoorziening in de noordelijke binnenstad moet serieus genomen worden. De afstand van Zuidpoort naar de Klis is te groot.
 • De getoonde kostenverschillen voor parkeergarages tussen Rotteveel/M4 en die van de MAB dienen toegelicht te worden.
 • Voor het bezoekersparkeren vanuit het Zuidpoortgebied dient de Gasthuislaan als kritische grens aangehouden te worden. (zie brief Bewonersvereniging Binnenstad Zuid).
 • De voorgestelde bovengrondse parkeergarage op veld 7 is te dominant, vormt daarmee een ongastvrij entree naar de zuidelijke binnenstad, en heeft een te negatieve uitstraling naar de omliggende woonbebouwing.
 • Een garage op veld 7 moet beter in de omgeving passen. Hiertoe dient onderzocht te worden parkeren ondergronds onder veld 7 en parkeren in het te ontwikkelen TU-noordgebied.(zie verder de "parkeertaakstelling).
 • De verkeersafwikkeling rondom de garage op veld 7 zal het woonklimaat rondom in sterke mate negatief beïnvloeden.
 • De opstelstrook voor de garage op veld 7 is te kort. Doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer en hulpverlening, zal daarmee ernstig belemmerd worden.
 • Fietsverkeer op het Vesteplein zal onvermijdelijk blijken door aanwezigheid van het theater en een supermarkt. Tevens vormt het Zuidpoortgebied een belangrijke schakel voor fietsers vanuit de TU-wijk en de binnenstad. Maatregelen voor het fietsverkeer en fietsparkeren zullen nader onderzocht moeten worden.
2. Commercie en Detailhandel
Kolpron en de MAB geven met dit Schetsplan een gedetailleerd beeld van de mogelijkheden voor commercie en detailhandel in Zuidpoort. Hiermee kan de discussie naar een hoger niveau getild worden dan bij het abstracte Plan van Aanpak. Naast de opmerking over de regiofunctie van Delft de volgende kritiekpunten: 
 • Zonder revitalisering van "In de Veste" vervalt elke noodzaak winkelareaal toe te voegen in het Zuidpoortgebied.
 • De bestaande V&D past door de gesloten wanden niet in het passage-beeld van de MAB. Voor de verdere planontwikkeling is duidelijkheid vereist rond de toekomst van dit gebouw.
 • De uitbreiding van het winkelareaal leidt in het Schetsplan tot langere passages van Vesteplein naar de Zuidwal (O.V.-baan). De sociale veiligheid in deze passages is onvoldoende gegarandeerd.
3. Stedebouw
Algemeen
De belangenvereniging is het niet eens met de stelling in het Schetsplan, dat de rand van de binnenstad de lijn Ezelsveldlaan-Zuidwal is. Deze stelling leidt tot een fout uitgangspunt voor de invulling voor veld 10. De feitelijke afbakening van de zuidelijk binnenstad wordt gevormd door van oost naar west het Rijn-Schiekanaal, afrit Sebastiaansbrug en Zuidwal. 

Uitgangspunt voor de invulling van veld 10 moet zijn, dat van verbindend stedebouwkundig element van binnenstad naar het gebied TU-noord.
De gekozen vorm van het Vesteplein lijkt spannend, maar is in feite niets anders dan een afgeleide van de uitbreiding van het winkelareaal en dient er tevens toe de bovengrondse garage op veld 7 te camoufleren.

 Stedebouwkundige kritiekpunten:

 • De gekozen maat van het plein geeft onvoldoende garantie voor buiten- festiviteiten b.v. in relatie tot theater De Veste.
 • De toekomstige bebouwing op veld 6 ter hoogte van de V&D komt te dicht op de bestaande bebouwing aan de Zuiderstraat (+/-15.00m).
 • De voorgestelde aansluiting van de gebogen bebouwing aan het Vesteplein op het theater is onvoldoende. Deze draagt niet bij aan een zekere allure, welke past bij een theater-entree.
 • De verblijfskwaliteit voor passagiers bij de O.V.-baan is onvoldoende gegarandeerd. Dit lijkt een naargeestige plek te worden.
 • Het gebied tussen theater en Zuidwal blijft ook in dit plan een leeg gebied louter en alleen voor het laden en lossen bij het theater. Uit dit gebied is stedebouwkundig meer te halen, ook financieel.
 • De Kruisstraat zal met dit voorstel verworden tot een straat met alleen achterwanden (zie bestaande V&D). Met dit Schetsplan zal de Kruisstraat degraderen tot een vervelende verkeerscorridor, en daarmee als barrière werken naar het naast gelegen woongebied.
 • De gekozen invulling voor de strook Ezelsveldlaan (veld 9) is onvoldoende geïntegreerd in de omgeving. Er is met name geen relatie gelegd met Museumhof en woonboten. Met dit voorstel wordt de Ezelsveldlaan een tochtgat. Architekten Cie. had voor dit veld een betere oplossing: strokenbouw met de woonblokken 90° gedraaid op het Schetsplan. Dit geeft een betere bezonning en uitzicht voor alle partijen.
 • Het ronde bouwblok op veld 10 staat teveel los in de ruimte en vormt geen verbindend stedebouwkundig element tussen stad en TU-wijk. Als verbindende stedebouwkundige oplossing dienen de rooilijnen van veld 10 zoveel mogelijk aangehouden te worden.
 • In dit stedebouwkundig concept voor veld 10 past een renovatie van het woonblok "Oude Nieuwelaan".
 • De dienstwoningen van het Nieuwelaan 76 complex dienen gehandhaafd te blijven. Deze woningen passen bij het bijna gerenoveerde Nieuwelaan-complex en in het hierboven omschreven stedebouwkundig concept voor veld 10.Aan het College van B. en W.
Aan de leden van de commissie Wonen.
Aan de leden van de commissie Welzijn.

 Delft 3-04-97

Betreft: Financiële situatie theater De Veste.

 Geachte mevrouw, mijnheer,

 Onlangs werd in de Delftsche Courant melding gemaakt van een mogelijk structureel tekort voor het theater van +/-1,5 miljoen gulden op jaarbasis. Ook werd in het krantenartkel melding gemaakt van suggesties voor andere (commerciële) vormen van gebruik van het theater.
De Belangenvereniging Zuidpoort wil voortbordurend op de alreeds geuite kritiek op de voorgestelde stedebouwkundige invulling rond het theater in het Schetsplan van de M.A.B. op het dreigende negatieve financieel perspectief van het theater reageren. In deze reactie op het Schetsplan hebben we gewezen op de slechte relatie tussen de invulling op veld 5 (naast het theater) met het theater en op het ongebruikt laten van de ruimte tussen theater en de Zuidwal. Een betere relatie en gebruik van beide lokaties met het theater zou het theater en de omgeving van het theater in stedebouwkundig opzicht ten goede kunnen komen. Ook in financieel opzicht, een beter gebruik van de lokatie achter het theater, zou het plan voor Zuidpoort er op vooruit kunnen gaan.

 Het dreigende negatieve financiële perspectief voor het theater is voor de belangen-vereniging de reden terug te komen op de eerder geuite kritiek op de stedebouwkundige invulling rond het theater in het Schetsplan van de M.A.B. Een betere stedebouwkundige invulling rond het theater door toevoeging van aan het theater gelieerde functies kan ook voor het theater in financieel opzicht een verbetering betekenen. Door toevoeging van functies zoals congresfaciliteiten, een bibliotheek, horeca kan een dubbel-gebruik situatie ontstaan van faciliteiten, zodat een "win-win" situatie mogelijk wordt zowel in stedebouw-kundig als in financieel opzicht. 

We hebben begrepen, dat voor een theater als theater De Veste +/-155 voorstellingen per jaar heel normaal is. Dit betekent dat een groot deel van het jaar zonder stedebouwkundige bijstelling van het plan voor Zuidpoort de levendigheid op het Vesteplein niet gegarandeerd is. 
Wij dringen er daarom bij uw College en Commissie op aan, dat in de planafweging van de Planvariant van de M.A.B. een beter gebruik door toevoeging van functies aan en bij het theater meegewogen wordt. Het Zuidpoortgebied is niet gebaat met een mogelijk veel voorkomend dicht en donker theater De Veste.

 Met vriendelijke groet,

 H.W. v.d. Burg, voorzitter
T.H. Boon, secretaris

 Reactie van B.en W. op de brief over de financiele situatie bij theater De Veste d.d. 3-7-97:
Er zal in overleg met projectontwikkelaar MAB een haalbaarheidsonderzoek verricht worden naar de mogelijkheden en consequenties van het vestigen van de gemeentebibliotheek en/of hotel/congresfuncties in het Zuidpoort-gebied.


| doelstelling | historie | plan elementen | laatste nieuws
| openbaar | practisch | links