doelstelling
historiediscussieplan elementenlaatste nieuwsopenbaarpractischlinksarchiefdigitale stad

Aan de Commissie Duurzaamheid
Delft 12/11/98
Betreft: Brugwachterswoningen.

Geacht commissielid,


Hierbij geven wij u ter informatie onze brief van 8 juli 1998 met de bedenkingen tegen het bouwplan op veld 13.
Graag verwijzen wij hierbij naar de brief van de Vereniging van Eigenaren Museumhof 1,2 en 3, van 1 juli 1998 met haar bedenkingen tegen dit plan. En graag verwijzen we ook naar de brief aan u van de Belangenvereniging Kanaalweg/Botaniestraat van 11/11/98.


In uw vergadering van 19 november as. ligt het voorstel voor advies voor over het afwijzen van de aanvraag voor sloop van de brugwachterswoningen. Uiteraard zien wij graag dat u adviseert dit voorstel aan de raad voor te leggen.


In onze reacties uit 1992 en 1993 aan het college op het voorontwerpbestemmingsplan en in onze reactie aan de projectleider op een eerder bouwvoornemen in 1994 hebben wij erop aangedrongen dit deel van de Zuidpoort in te richten met uitdrukkelijk behoud van de woningen.In onze reactie op het Plan van Aanpak hebben wij in algemene zin op aandacht voor kwaliteit aangedrongen.


In schaal, situering en uitstraling geven de brugwachterswoningen een onvervangbare kwaliteit aan de oostelijke entree van het Zuidpoortgebied. Bovendien is de locatie van belang in de historische en natuurlijke route langs het kanaal tussen de Sebastiaansbrug en de Rijneveldbrug (trambrug).
In het voorstel van het college zien wij met waardering een ambitie om de aanwezige kwaliteiten in de Zuidpoort te benutten en tot variatie en afwisseling in de inrichting te komen. Wij ondersteunen dan ook de inzet om de brugwachterswoningen op te nemen op de gemeentelijke monumentenlijst. Wij vinden dat op z'n minst de woningen in de verdere planvorming op de plankaart en in de voorschriften moeten worden opgenomen als 'te behouden bebouwing'. Wij vragen u daarom te adviseren ook dit voorstel aan de raad voor te leggen.


Met vriendelijke groet,


H.W. van den Burg (voorzitter)
T.H. Boon (secretaris)