doelstelling
historiediscussieplan elementenlaatste nieuwsopenbaarpractischlinksarchiefdigitale stad

Aan:
Commissie Duurzaamheid
College van B&W
Postbus 78
2600 ME Delft


Betreft: Veld 9: aanzet tot discussie (agendapunt 8)
Datum: 21 juni 2000

Op 27 juni 2000 wordt in de Commissie Duurzaamheid voor het eerst uitgebreid gesproken over randvoorwaarden en mogelijke functie van veld 9 in het Zuidpoortplan [strook tussen Zuidergracht en Ezelsveldlaan]. Voor deze discussie wil de Belangenvereniging Zuidpoort graag haar bijdrage leveren. We refereren hier ook naar onze brief van juli vorig jaar over veld 9, die we verzonden hebben aan het projectbureau Stadsontwikkeling (projectleider Zuidpoort Eeuwe de Jong).

Tot nu toe is de discussie over het kerngebied van het Zuidpoortplan intensief en langdurig geweest, terwijl over veld 9 slechts en marge of met enkele direct betrokken is gesproken. Gezien de omvang van veld 9 achten we een goede discussie noodzakelijk en dan niet alleen over randvoorwaarden maar eerst en vooral over de achterliggende visie.

Visie
In juni 1999 heeft het bureau van Van Reeth een visie ontwikkeld voor veld 9 die van grote invloed is geweest voor de ontwikkeling van de visie van de gemeente Delft. Van Reeth wil voor veld 9 een groot stedelijke invulling die qua structuur aansluit bij de Museumhof. De gemeente heeft wel enigszins aan de uitwerking van de visie geknabbeld maar in algemene zin blijft het idee van groot stedelijke invulling overeind. Door deze opstelling wordt de schaalsprong tussen de bebouwing van Zuiderstraat en Museumhof in de richting van de binnenstad opgeschoven, namelijk tot aan de rand van de Zuidergracht. De Museumhof is echter nooit ontworpen om aan te sluiten bij een bepaalde structuur van de binnenstad.

De visie van de Belangenvereniging Zuidpoort is dat veld 9 een unieke ruimte is, gelegen tussen de monumentale bouwmassa van de Museumhof en het kleinschalige beschermde stadsgezicht van de groene Zuiderstraat/Zuidergracht. Monumentaliteit van bestaande gebouwen moet tot uitdrukking komen. Het beschermd stadsgezicht moet tot z'n recht kunnen blijven komen.. De functie van de groenstrook aan de Zuidergracht moet benut en versterkt worden. De voorgestelde bebouwing op veld 9 zal dus niet zo gezichtsbepalend mogen zijn als binnen de voorgestelde randvoorwaarden, maar zal zich moeten voegen naar de bestaande situatie. Enerzijds de monumentale Museumhof en anderzijds de woonboten in de Zuidergracht. Dit alles betekent dat de invulling van veld 9 zich moet aanpassen aan de omgeving. Er zal dus rekening gehouden moeten worden met de hoogte en structuur van de bestaande bebouwing, te weten Techniek Museum, Museumhof, veld 7, woonboten, woonblok Oostpoort, Zuiderstraat, invulling veld 10 en 12, aanvulling op de bestaande groenvoorziening en de brugwachterswoningen. Dit is in de voorliggende stedenbouwkundige voor veld 9 van de gemeente niet het geval. B.v. gaat de bezonning van de woonboten er behoorlijk op achteruit

Neerslag van de visie
Uitgaande van bovenstaande visie op veld 9 zijn de volgende punten van belang bij de verdere planontwikkeling:

  1. Schaalsprong tussen Zuiderstraat/Zuidergracht en Museumhof moet geleidelijk plaatsvinden.
  2. Hoogte van gebouwen aangepast aan de omgeving. Dus daarom niet bouwen tot aan de walkant Van de Zuidergracht.
  3. Groen opnemen tussen de toekomstige bebouwing op veld 9 als overgang.
  4. Langs de Ezelsveldlaan dient rekening gehouden te worden met de monumentaliteit van Techniek Museum en Museumhof.
  5. Langs de Zuidergracht dient aansluiting te worden gezocht bij het beschermd stadsgezicht voorkomen.
  6. Ezelsveldlaan als een volwaardige straat beschouwen en hier geen tochtgat van maken.

Functie
In de voortgangsrapportage Zuidpoort van 13 april 2000 staat dat momenteel de optie van PCVB wordt onderzocht om op veld 9 de zgn Marcushof te realiseren. Hierdoor lijkt het alsof een discussie over een andere functionele invulling niet meer nodig te zijn. Het reserveren van ruimte in de binnenstad voor bejaarden komt ons zeer sympathiek over. Toch willen we over het initiatief van de PCVB enkele vragen stellen. We vinden dat de Marcushof en zijn bewoners iets positiefs aan de binnenstad moeten toevoegen. Daarvoor is nodig om meer in detail aan te geven wat de functie van Marcushof precies is. Gaat het hier alleen om een verzorgingshuis of is een combinatie met verpleeghuis voorzien? Betreft het voornamelijk bejaarden die aan huis gebonden zijn? Komen er ook nog aanleunwoningen? In hoeverre krijgen de voorzieningen van Marcushof een openbaar karakter?

Conclusies
Aangezien er op 27 juni 2000 voor de eerste keer gelegenheid is voor de Commissie Duurzaamheid om meer in detail in te gaan op de randvoorwaarden van veld 9, stellen we voor dat niet bij voorbaat strikt wordt vastgehouden aan de randvoorwaarden van de sector Stedenbouw, maar dat er aangedrongen wordt op een openbare discussie. Deze discussie heeft echter alleen zin als na 27 juni nog ruimte voor een andere invulling gelaten wordt. Een overleg over de voorgestelde rand-voorwaarden is weliswaar besproken met de woonbootbewoners, echter nog niet met de overige omwonenden, zoals Museumhof, woonblok Oostpoort en de Zuiderstraat.
Volgens de Belangenvereniging Zuidpoort biedt veld 9 de meer mogelijkheden om de bestaande bebouwing van de binnenstad te koppelen aan de bebouwing ten zuiden van de Zuidergracht. We beschouwen dit veld als ideaal overgangsgebied, dat aan de verschillende kanten ook een andere uitstraling dient te hebben , b.v. naar het water als richting kerngebied van Zuidpoort.
De Belangenvereniging Zuidpoort zou Marcushof een goede keuze vinden voor veld 9 maar stelt dat dit ook een positieve uitstraling moet hebben naar de stad. Dus niet alleen de stad voor de Marcushof maar ook de Marcushof voor de stad. Verder is van belang dat de keuze voor de Marcushof de discussie over de randvoorwaarden niet mag domineren. Dit houdt in: Eerst een discussie over deze randvoorwaarden. Op basis van de dan vastgestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden voor veld 9 kan de PCVB een programma van eisen opstellen.

Gezien de bovenstaande argumenten dringen wij aan op een vervolggesprek met de desbetreffende ambtenaren om te komen tot randvoorwaarden die beter aansluiten waar Delft om vraagt. Hiermee bedoelen we een waardige stedenbouwkundige afsluiting van de zuidelijke binnenstad, die in harmonie is met het monumentale Museumhof en de kleinschaligheid die Delft zo typeert.

Wij gaan ervan uit uw commissie en uw college op een creatieve wijze ge´nformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Secretaris
Belangenvereniging Zuidpoort


Tom Boon